Zoeken
25september2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
25september2018
Gravenstraat
25september2018
gevraagd
Informatie voor ouders
De eerste schooldag: een heel belangrijk moment in het leven van het kind, maar ook in het leven van de ouders. Het kind doet een stapje voorwaarts op de weg naar zelfstandigheid en als ouder doe je een stapje terug. Het kind heeft het over de juf of de meester als het thuis komt en over het spelen met zijn/haar vriendjes. De grenzen van zijn wereld hebben zich meer naar buiten toe verlegd.

Juist in deze nieuwe fase van opvoeding is het voor ouders uitermate belangrijk dat zij een school gekozen hebben waarin zij vertrouwen hebben, zowel voor hun kind als voor zichzelf. Want als opvoeder zijn de ouders begonnen en hopen dat de leerkrachten waar zij hun kind overdag aan toevertrouwen in dezelfde lijn zal denken, handelen en voelen als zijzelf. Daarom spreken wij binnen het Montessorionderwijs graag in één adem over opvoeding én onderwijs. In de visie van Maria Montessori zijn deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Ouders en leerkrachten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle aspecten van de opvoeding van het kind. Vanaf het moment dat het kind vier jaar is delen ouders en leerkrachten de opvoeding van het kind. Zodoende is het belangrijk dat er een overeenkomst is in de visie op het kind in de school en thuissituatie.

Het is belangrijk dat de opvoeders vertrouwen uitstralen en hebben in het eigen kunnen van het kind. Als het kind respect ontvangt voor zijn groeiende zelfstandigheid, zijn/haar ontwikkeling en interesses in de wereld. Dan zijn de voorwaarden gecreëerd waarop het kind in staat is kennis tot zich te nemen; dan kan de intelligentie zich verder ontwikkelen, waardoor het kind uit kan groeien tot een mondige en creatieve wereldburger. Ouders en leerkrachten moeten het kind die voorwaarden bieden in een zo optimaal mogelijke en veilige omgeving, waarin het kind voldoende uitdaging vindt, passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind.

Betrokkenheid van ouders bij de school
Ouders onderhouden op diverse niveaus relaties met school. Het contact met de ouders wordt bewerkstelligd door de diverse ouderavonden, spreektijden, gesprekken, kijkavonden, informatieavonden en informatiebrieven. Ook kunnen ouders zitting nemen in bijvoorbeeld: de ouderraad, de medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Goede doelen
We willen de kinderen ook bewust maken van de omstandigheden waarin andere kinderen in de wereld leven. Wij doen dus regelmatig mee aan een goede doelenactie.

In de maand september organiseert de ouderraad de Jantje Beton actie, ieder gezin krijgt een bonnenboekje en we vragen ze die te verkopen aan familie, vrienden of buren.Van de opbrengst gaat de helft naar de goede doelen van Jantje Beton, de andere helft gaat naar de school. Van de opbrengst van de afgelopen jaren hebben we o.a. buitenspelmateriaal en kosmisch materiaal voor de kleuters gekocht.

In dezelfde maand mogen de kinderen van de bovenbouwgroepen meedoen aan de Kinderpostzegelactie. De kinderen verkopen kaarten en postzegels, de opbrengst gaat geheel naar de Stichting Kinderpostzegels.

In de maand april lopen we op zaterdag mee met de Unicefloop, vanaf 4 jaar mogen de kinderen meedoen. De opbrengst gaat altijd naar een derde wereld land, bijv. naar onderwijs voor meisjes in Afghanistan.

De ouderraad kiest ook ieder schooljaar een bijzondere actie uit. In de afgelopen jaren waren dat bijv: de schoenendoosactie en een actie van Simavi voor schoon drinkwater. Komend schooljaar gaan we meedoen aan een telefoonboekactie.

De MR (medezeggenschapsraad)
Op onze school is er een MR, zoals dat wettelijk is voorgeschreven. De bevoegdheden van de MR zijn geregeld in de wet en in het medezeggenschapsreglement. In de MR zitten vijf ouders (uit en door ouders gekozen) en vijf teamleden (uit en door de teamleden gekozen). De MR mag over alle aangelegenheden, die met school te maken hebben, voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Eens per jaar kan de MR de algemene gang van zaken op school met het bevoegd gezag bespreken. Omgekeerd heeft elk belangrijk besluit van het bevoegd gezag, om binnen de school iets te bepalen (voor te schrijven of te veranderen), het advies of de instemming van de MR nodig. De directie maakt geen deel uit van de MR, maar heeft een adviserende stem. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Ze worden altijd aangekondigd in de nieuwsbrief. Notulen hangen ook altijd op het ouderprikbord. De MR gaat regelmatig een verslagje schrijven voor de nieuwsbrief.

GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad)
De MR is vertegenwoordigd in de GMR van het openbaar basisonderwijs Hoorn. Een ouderlid en een teamlid gaan naar de GMR vergaderingen. Hier worden schooloverstijgende zaken besproken. Bij deze vergaderingen is ook altijd een medewerker van het bestuursbureau aanwezig

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar door de medezeggenschapsraad vastgesteld. Deze oudergelden zijn ondergebracht bij de ouderraad (STORM). De penningmeester beheert de ouderbijdragen en de schoolreisgelden. Dit beheer betreft aan de ene kant het innen van de gelden en het registreren ervan en aan de andere kant het uitgeven van geld en de verantwoording hierover. De vrijwillige ouderbijdrage is € 35 per schooljaar, daarnaast vragen wij een bijdrage voor de schoolreisjes.

Klachtenrecht
Ouders hebben het recht op een serieuze benadering en behandeling van hun klachten. Klachten kunnen betrekking hebben op verschillende situaties in en rond de school. Met de inwerkingtreding van de kwaliteitswet Onderwijs is per 1 augustus 1998 de verplichting ontstaan voor een klachtenregeling. De klachtenregeling is op alle basisscholen ter inzage opvraagbaar bij de directie. Deze is alleen van toepassing als men met zijn klacht nergens anders terechtkan.

Klachtencommissie
Deze commissie is ingesteld door het bestuur, met instemming van de GMR. Leden van de commissie werken onder strikte geheimhouding. De commissie stelt het bestuur op de hoogte van haar bevindingen, waarna het bestuur indien nodig maatregelen kan nemen. In geval van strafbare feiten, wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Wanneer iemand in het basisonderwijs (meestal een ouder) klachten heeft over de school in de breedste zin van het woord, kan hierover gesproken worden met één van de leidsters, de vertrouwenspersoon van de school, of met de directie. Een klacht wordt serieus genomen en er wordt op zorgvuldige wijze geprobeerd om tot een oplossing te komen. Soms adviseert de directie van een school om een klacht neer te leggen bij het schoolbestuur. Ook dan wordt deze zorgvuldig behandeld. Wanneer het een klacht betreft waarmee de klager niet naar de school of het bestuur wil gaan, of wanneer een klacht daar wel is ingediend, maar voor het gevoel van de klager niet goed is behandeld, kan een klacht worden ingediend bij de Regionale Klachtencommissie Onderwijs West-Friesland. Het kan hierbij gaan om klachten betreffende seksuele intimidaties, discriminatie, pesten, agressie en geweld, maar ook over schoolinhoudelijke en organisatorische zaken.

Voorafgaand aan het indienen van een klacht kan eerst contact worden opgenomen met een van de vertrouwenspersonen die zijn aangesteld door het SOW. In een gesprek hiermee kan duidelijkheid ontstaan over de te volgen procedure en het al dan niet indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersonen en de klachtencommissie zijn schriftelijk te bereiken via de secretaris van de regionale klachtencommissie. Alle openbare basisscholen in de gemeente Hoorn zijn aangesloten bij de regionale klachtencommissie West Friesland voor het onderzoeken van, en adviseren over ernstige klachten. In deze commissie hebben een arts, een pedagoog en een jurist zitting. Ook is er een landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, hier kan men tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief terecht. Het nummer is 0900-1113111. U kunt hier terecht voor alle soorten klachten zoals: seksueel misbruik, fysiek geweld en psychisch geweld, nieuw is dat er ook signalen van: discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en extremisme gemeld kunnen worden.

Schoolverzekering voor leerlingen
Voor de leerlingen is een scholieren ongevallen verzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht van één uur voor tot één uur na schooltijd en tijdens excursies en werkweken. Deze verzekering dekt ongevalschade die niet verzekerd is door enige andere verzekering en keert uit bij blijvende invaliditeit en overlijden. Ingeval van schade, dient u de school binnen 24 uur op de hoogte te stellen, zodat de verzekering op tijd kan worden gewaarschuwd

Verlofregeling
Op verzoek van de ouders kan een leerling extra verlof krijgen buiten de schoolvakanties. Verlof moet bij de directie worden aangevraagd. Hiervoor moet een formulier door de ouders worden ingevuld. Bij het verlenen van het verlof worden de richtlijnen gebruikt die in de leerplichtwet (art. 13A en 14) gegeven worden.

Het gaat om verschillende soorten verlof
  • vakantieverlof kan verleend worden als de werksituatie van één van de ouders het onmogelijk maakt om in de schoolvakantie op vakantie te gaan. Dit verlof moet twee maanden van tevoren worden aangevraagd.
  • verlof in verband met gewichtige omstandigheden kan o.a. verleend worden als er aan een wettelijke verplichting voldaan moet worden, in geval van verhuizing of bijzondere (familie)omstandigheden.
  • verlof langer dan 10 dagen in verband met gewichtige omstandigheden moet een maand van tevoren worden aangevraagd. In de Gemeente Hoorn is in april 2004 het Protocol Luxeverzuim Primair en Voortgezet Onderwijs vastgesteld. Dit protocol moet het luxeverzuim tegen gaan (een dagje pretpark of een dag eerder op vakantie ivm de files). Hier wordt dus geen toestemming voor gegeven. Ongeoorloofd verzuim moet door de school bij de leerplichtambtenaar worden gemeld en zal dan ook eerder een proces verbaal opleveren.