Zoeken
25september2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
25september2018
Gravenstraat
25september2018
gevraagd
De Medezeggenschapsraad - MR
De MR, bestaande uit 10 leden (5 ouders en 5 leerkrachten), behartigt de belangen van personeel, kinderen en ouders op de Openbare Montessorischool Hoorn. De MR wil actief en beleidsmatig meedenken, om zo op een positieve en constructieve manier invloed uit te oefenen op het schoolbeleid.
Dit  doen we door:
  • de (beleids-) voorstellen van het bestuur/ directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie-, initiatiefrecht en recht op overleg.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de school be´nvloeden.
  • onze rol naar de GMR zo adequaat mogelijk in te vullen
  • te focussen op een tweetal thema's die van groot belang zullen zijn voor de ontwikkeling van de school in de komende jaren: Passend onderwijs en de Montessori identiteit
De MR wil graag reageren op actuele ontwikkelingen en op voorstellen van de schooldirectie. Daar we een MR zijn die vooruit kijkt en we ons willen voorbereiden op wat er komen gaat, maken we gebruik van een jaarplanning. Hierdoor weten we als medezeggenschapsraad wanneer we moeten beginnen met het bespreken van onderwerpen om op het tijdstip dat er om advies of instemming wordt gevraagd, goed voorbereid te zijn.
 
Naast de notulen van elke vergadering maakt de MR ook elk jaar een jaarverslag waarin we terugblikken op de besproken onderwerpen en vooruit kijken naar de belangrijkste onderwerpen en aanpak voor het komend jaar.
 
De MR vergadert 6 keer per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar. Het vergaderschema en de agenda's op de prikborden op school. Mocht u een onderwerp in willen brengen of een keer aan willen schuiven bij een vergadering, neem dan contact op met een van onze leden of mail naar mr.obsmontessori@talenthoorn.nl